set alpha to 85%
[dotfiles/x.git] / .Xresources.d /
2011-07-03 Julien Valroffset alpha to 85%
2011-06-26 Julien ValroffEnable URxvt ScrollWithBuffer option
2011-06-03 Julien ValroffAdd configuration for xscreensaver
2011-06-03 Julien ValroffAdd private extension location
2011-05-30 Julien ValroffSplit configuration and add Xft snippet