debian/gsimplecal.git
2011-07-09 Julien ValroffClose ITP
2011-07-09 Julien ValroffAlso install AUTHORS file
2011-07-09 Julien ValroffSuggests tint2 and openbox
2011-07-09 Julien ValroffAdd patch to fix manpage syntax
2011-07-09 Julien ValroffImported Debian patch 0.8-1 debian/0.8-1
2011-07-09 Julien ValroffImported Upstream version 0.8 upstream/0.8