Imported Upstream version 0.2.6
[debian/pino.git] / po / th.po
index 0e68c96..97b8a28 100644 (file)
--- a/po/th.po
+++ b/po/th.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-02-20 18:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-04-03 14:34+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-12-19 12:14+0700\n"
 "Last-Translator: Athasiri Laohavanich <athasiri@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -17,14 +17,24 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/account_action.vala:42
-#, fuzzy
 msgid "Accounts"
 msgstr "บัญชีผู้ใช้"
 
-#: src/account_widget.vala:153
-#, fuzzy
+#: src/account_widget.vala:75 src/edit_account.vala:74
+msgid "Login"
+msgstr "ชื่อบัญชีผู้ใช้"
+
+#: src/account_widget.vala:76 src/edit_account.vala:83
+msgid "Service"
+msgstr "บริการ"
+
+#: src/account_widget.vala:77
+msgid "API proxy"
+msgstr ""
+
+#: src/account_widget.vala:159
 msgid "Sure you want to delete this account?"
-msgstr "à¸\84ุà¸\93à¹\81à¸\99à¹\88à¹\83à¸\88หรือà¹\84มà¹\88วà¹\88าà¸\84ุà¸\93à¸\95à¹\89อà¸\87à¸\81ารลà¸\9aสà¸\96าà¸\99ะนี้?"
+msgstr "à¸\84ุà¸\93à¹\81à¸\99à¹\88à¹\83à¸\88หรือà¹\84มà¹\88วà¹\88าà¸\84ุà¸\93à¸\95à¹\89อà¸\87à¸\81ารลà¸\9aà¸\9aัà¸\8dà¸\8aีà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89นี้?"
 
 #: src/dm_entry.vala:35
 msgid ""
@@ -43,120 +53,145 @@ msgstr "คุณสามารถส่งข้อความส่วนต
 msgid "Checking..."
 msgstr "กำลังตรวจสอบ..."
 
-#: src/edit_account.vala:65
-#, fuzzy
+#: src/edit_account.vala:70
 msgid "Edit account"
-msgstr "บัญชีผู้ใช้"
+msgstr "à¹\81à¸\81à¹\89à¹\84à¸\82à¸\9aัà¸\8dà¸\8aีà¸\9cูà¹\89à¹\83à¸\8aà¹\89"
 
-#: src/edit_account.vala:67
-#, fuzzy
+#: src/edit_account.vala:72
 msgid "Create new account"
 msgstr "สร้างบัญชีใหม่..."
 
-#: src/edit_account.vala:69
-msgid "Login"
-msgstr "ชื่อบัญชีผู้ใช้"
-
-#: src/edit_account.vala:73
+#: src/edit_account.vala:78
 msgid "Password"
 msgstr "รหัสผ่าน"
 
-#: src/edit_account.vala:78
-msgid "Service"
+#: src/edit_account.vala:97
+msgid "API proxy or other service"
 msgstr ""
 
-#: src/edit_account.vala:84 src/pref_dialog.vala:209
+#: src/edit_account.vala:109 src/pref_dialog.vala:215
 msgid "Account"
 msgstr "บัญชีผู้ใช้"
 
-#: src/edit_account.vala:153
+#: src/edit_account.vala:183
+msgid "You must enter a proxy address"
+msgstr ""
+
+#: src/edit_account.vala:198
+msgid "Proxy address must contain a valid url"
+msgstr ""
+
+#: src/edit_account.vala:216
 msgid "You must fill in all fields"
 msgstr ""
 
-#: src/main_window.vala:130
-#, fuzzy
+#: src/favorites_view_dialog.vala:36
+msgid "Favorites"
+msgstr ""
+
+#: src/favorites_view_dialog.vala:52
+msgid "More"
+msgstr ""
+
+#: src/main_window.vala:188
 msgid "Home timeline"
-msgstr "สำหรับเส้นเวลา"
+msgstr "Home timeline"
 
-#: src/main_window.vala:131
-#, fuzzy
+#: src/main_window.vala:189
 msgid "Show your home timeline"
-msgstr "แสดงตามเส้นเวลา"
+msgstr "แสดง home timeline"
 
-#: src/main_window.vala:137
+#: src/main_window.vala:195
 msgid "Mentions"
 msgstr "การกล่าวถึง"
 
-#: src/main_window.vala:138
+#: src/main_window.vala:196
 msgid "Show mentions"
 msgstr "แสดงตามการกล่าวถึง"
 
-#: src/main_window.vala:144
+#: src/main_window.vala:202
 msgid "Direct messages"
 msgstr "ข้อความส่วนตัว"
 
-#: src/main_window.vala:145
+#: src/main_window.vala:203
 msgid "Show direct messages"
 msgstr "แสดงข้อความส่วนตัว"
 
-#: src/main_window.vala:249 src/main_window.vala:250 src/main_window.vala:251
+#: src/main_window.vala:208
+msgid "User info"
+msgstr "ข้อมูลผู้ใช้"
+
+#: src/main_window.vala:208
+msgid "Show information about user"
+msgstr "แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้"
+
+#: src/main_window.vala:347 src/main_window.vala:348 src/main_window.vala:349
 #: src/status_bar_smart.vala:93 src/status_bar_smart.vala:96
 msgid "updated "
 msgstr "อัพเดตแล้ว "
 
-#: src/main_window.vala:325
-msgid "Twitter"
-msgstr "Twitter"
-
-#: src/main_window.vala:327
+#: src/main_window.vala:445
 msgid "New status"
 msgstr "สถานะใหม่"
 
-#: src/main_window.vala:328
+#: src/main_window.vala:446
 msgid "Create new status"
 msgstr "สร้างสถานะใหม่"
 
-#: src/main_window.vala:331
+#: src/main_window.vala:449
 msgid "New direct message"
 msgstr "ข้อความส่วนตัวใหม่"
 
-#: src/main_window.vala:332
+#: src/main_window.vala:450
 msgid "Create new direct message"
 msgstr "สร้างข้อความส่วนตัวใหม่"
 
-#: src/main_window.vala:338
+#: src/main_window.vala:456
+msgid "Show user"
+msgstr "แสดงผู้ใช้"
+
+#: src/main_window.vala:457
+msgid "Show information about specified user"
+msgstr "แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้นี้"
+
+#: src/main_window.vala:463
+#, fuzzy
+msgid "Show favorites..."
+msgstr "ย่อ URLs"
+
+#: src/main_window.vala:470
 msgid "Update timeline"
 msgstr "อัพเดตเส้นเวลา"
 
-#: src/main_window.vala:341
+#: src/main_window.vala:473
 msgid "Quit"
 msgstr "ออก"
 
-#: src/main_window.vala:346
+#: src/main_window.vala:478
 msgid "Edit"
 msgstr "แก้ไข"
 
-#: src/main_window.vala:349 src/pref_dialog.vala:57
+#: src/main_window.vala:481 src/pref_dialog.vala:58
 msgid "Preferences"
 msgstr "ปรับแต่ง"
 
-#: src/main_window.vala:354
+#: src/main_window.vala:486
 msgid "View"
 msgstr "มุมมอง"
 
-#: src/main_window.vala:356
+#: src/main_window.vala:488
 msgid "Show menu"
 msgstr "แสดงเมนู"
 
-#: src/main_window.vala:366
+#: src/main_window.vala:498
 msgid "Show toolbar"
 msgstr "แสดงแถบเครื่องมือ"
 
-#: src/main_window.vala:378
+#: src/main_window.vala:510
 msgid "Help"
 msgstr "วิธีใช้"
 
-#: src/main_window.vala:379
+#: src/main_window.vala:511
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "เกี่ยวกับ %s"
@@ -165,142 +200,145 @@ msgstr "เกี่ยวกับ %s"
 msgid "Get older entries"
 msgstr "แสดงรายการเก่า"
 
-#: src/popups.vala:75 src/template.vala:146 src/template.vala:207
+#: src/popups.vala:76 src/template.vala:170 src/template.vala:241
 #, c-format
 msgid "Direct message"
 msgstr "ข้อความส่วนตัว"
 
-#: src/popups.vala:75
+#: src/popups.vala:76
 msgid "from"
 msgstr "จาก"
 
-#: src/popups.vala:92
+#: src/popups.vala:94
 msgid "Updates"
 msgstr "อัพเดต"
 
-#: src/popups.vala:140
+#: src/popups.vala:142
 #, c-format
 msgid "in the home timeline: %d\n"
-msgstr ""
+msgstr "ใน home timeline: %d\n"
 
-#: src/popups.vala:143
+#: src/popups.vala:145
 #, c-format
 msgid "in mentions: %d\n"
 msgstr "ในการกล่าวถึง: %d\n"
 
-#: src/popups.vala:146
+#: src/popups.vala:148
 #, c-format
 msgid "in direct messages: %d"
 msgstr "ในข้อความส่วนตัว: %d"
 
-#: src/pref_dialog.vala:66
+#: src/pref_dialog.vala:67
 msgid "Update interval (in minutes)"
 msgstr "ช่วงเวลาอัพเดตข้อมูล (หน่วยเป็นนาที)"
 
-#: src/pref_dialog.vala:70
+#: src/pref_dialog.vala:71
 msgid "Default number of statuses"
 msgstr "ค่าปริยายของสถานะ"
 
-#: src/pref_dialog.vala:74
+#: src/pref_dialog.vala:75
 msgid "URL shortening service"
 msgstr "บริการย่อ URL"
 
-#: src/pref_dialog.vala:80
+#: src/pref_dialog.vala:82
+msgid "Enable spell checking"
+msgstr ""
+
+#: src/pref_dialog.vala:85
 msgid "Starting up in tray"
 msgstr "เริ่มต้นที่ถาดระบบ"
 
-#: src/pref_dialog.vala:83
+#: src/pref_dialog.vala:88
 #, fuzzy
 msgid "Show tray icon"
 msgstr "แสดงตามการกล่าวถึง"
 
-#: src/pref_dialog.vala:86
+#: src/pref_dialog.vala:91
 msgid "For timeline"
 msgstr "สำหรับเส้นเวลา"
 
-#: src/pref_dialog.vala:87
+#: src/pref_dialog.vala:92
 msgid "For mentions"
 msgstr "สำหรับการกล่าวถึง"
 
-#: src/pref_dialog.vala:88
+#: src/pref_dialog.vala:93
 msgid "For direct messages"
 msgstr "สำหรับข้อความส่วนตัว"
 
-#: src/pref_dialog.vala:97
+#: src/pref_dialog.vala:102
 msgid "Retweets style"
 msgstr "รูปแบบการ Retweets"
 
-#: src/pref_dialog.vala:104
+#: src/pref_dialog.vala:109
 msgid "Clear now"
 msgstr "ล้างข้อมูล"
 
-#: src/pref_dialog.vala:111
-#, fuzzy
+#: src/pref_dialog.vala:116
 msgid "General"
-msgstr "à¸\8aà¹\88วà¸\87à¹\80วลา"
+msgstr "à¸\97ัà¹\88วà¹\84à¸\9b"
 
-#: src/pref_dialog.vala:116
+#: src/pref_dialog.vala:122
 msgid "Retweets"
 msgstr "Retweets"
 
-#: src/pref_dialog.vala:119
+#: src/pref_dialog.vala:125
 msgid "Cache"
 msgstr "แคช"
 
-#: src/pref_dialog.vala:130
+#: src/pref_dialog.vala:136
 #, fuzzy
 msgid "Notification area"
 msgstr "การแจ้งเตือน"
 
-#: src/pref_dialog.vala:134
+#: src/pref_dialog.vala:140
 msgid "Notification"
 msgstr "การแจ้งเตือน"
 
-#: src/pref_dialog.vala:148
+#: src/pref_dialog.vala:154
 msgid "Authorization"
 msgstr "การอนุญาต"
 
-#: src/pref_dialog.vala:155
+#: src/pref_dialog.vala:161
 msgid "Create new account..."
 msgstr "สร้างบัญชีใหม่..."
 
-#: src/pref_dialog.vala:171
+#: src/pref_dialog.vala:177
 msgid "Statuses"
 msgstr "สถานะ"
 
-#: src/pref_dialog.vala:174
+#: src/pref_dialog.vala:180
 msgid "Rounded corners"
 msgstr "ขอบรูปมน"
 
-#: src/pref_dialog.vala:177
+#: src/pref_dialog.vala:183
 msgid "Right-to-left languages detection"
 msgstr "การตรวจจับภาษาที่อ่านจากขวาไปซ้าย"
 
-#: src/pref_dialog.vala:180
+#: src/pref_dialog.vala:186
 msgid "Full names instead of nicknames"
 msgstr "ชื่อเต็มแทนที่ชื่อเล่น"
 
-#: src/pref_dialog.vala:183
+#: src/pref_dialog.vala:189
 msgid "Default font"
 msgstr "แบบอักษรปริยาย"
 
-#: src/pref_dialog.vala:189
+#: src/pref_dialog.vala:195
 msgid "Fresh statuses color"
 msgstr "สีของสถานะล่าสุด"
 
-#: src/pref_dialog.vala:194
+#: src/pref_dialog.vala:200
 msgid "Opacity"
 msgstr "ความทึบแสง"
 
-#: src/pref_dialog.vala:207
+#: src/pref_dialog.vala:213
 msgid "Main"
 msgstr "หลัก"
 
-#: src/pref_dialog.vala:208
+#: src/pref_dialog.vala:214
 msgid "Desktop"
-msgstr ""
+msgstr "Desktop"
 
-#: src/pref_dialog.vala:210
+#: src/pref_dialog.vala:216
 msgid "Appearance"
 msgstr "ลักษณะ"
 
@@ -320,52 +358,52 @@ msgstr "URLs ถูกย่อสำเร็จแล้ว"
 msgid "Nothing to shorten"
 msgstr "ไม่มีอะไรให้ย่อ"
 
-#: src/re_tweet.vala:123 src/re_tweet.vala:216
+#: src/re_tweet.vala:125 src/re_tweet.vala:242
 msgid "New status:"
 msgstr "สถานะใหม่:"
 
-#: src/re_tweet.vala:132
+#: src/re_tweet.vala:134
 msgid "Hide"
 msgstr "ซ่อน"
 
-#: src/re_tweet.vala:189
+#: src/re_tweet.vala:215
 #, c-format
 msgid "Reply to <b>%s</b>:"
 msgstr "ตอบกลับถึง <b>%s</b>:"
 
-#: src/re_tweet.vala:229
+#: src/re_tweet.vala:255
 msgid "Reply to"
 msgstr "ตอบกลับถึง"
 
-#: src/re_tweet.vala:242
+#: src/re_tweet.vala:268
 msgid "Direct message to"
 msgstr "ข้อความส่วนตัวถึง"
 
-#: src/re_tweet.vala:262
+#: src/re_tweet.vala:288
 msgid "Retweet:"
 msgstr "Retweet:"
 
-#: src/re_tweet.vala:291
+#: src/re_tweet.vala:317
 msgid "Your status is too long"
 msgstr "สถานะของคุณยาวเกินไป"
 
-#: src/re_tweet.vala:315
+#: src/re_tweet.vala:341
 msgid "Type something first"
 msgstr "พิมพ์ข้อมูลบางอย่างก่อน"
 
-#: src/re_tweet.vala:357
+#: src/re_tweet.vala:383
 msgid "Sending status..."
 msgstr "กำลังส่งสถานะ... "
 
-#: src/re_tweet.vala:374
+#: src/re_tweet.vala:401
 msgid "Your status has been sent successfully"
 msgstr "สถานะของคุณส่งสำเร็จแล้ว"
 
-#: src/re_tweet.vala:380
+#: src/re_tweet.vala:407
 msgid "Sending direct message..."
 msgstr "กำลังส่งข้อความส่วนตัว..."
 
-#: src/re_tweet.vala:394
+#: src/re_tweet.vala:421
 msgid "Your direct message has been sent successfully"
 msgstr "ข้อความส่วนตัวของคุณส่งสำเร็จแล้ว"
 
@@ -373,77 +411,143 @@ msgstr "ข้อความส่วนตัวของคุณส่งส
 msgid "updating... "
 msgstr "กำลังอัพเดต... "
 
-#: src/status_view_dialog.vala:33
+#: src/status_view_dialog.vala:36
 msgid "Conversation"
-msgstr ""
+msgstr "ข้อความ"
+
+#: src/status_view_dialog.vala:64
+msgid "go to the web page"
+msgstr "ไปที่หน้าเว็บเพจ"
 
-#: src/template.vala:144 src/template.vala:204
+#: src/template.vala:168 src/template.vala:238
 msgid "Reply"
 msgstr "ตอบกลับ"
 
-#: src/template.vala:145 src/template.vala:205
+#: src/template.vala:169 src/template.vala:239
 msgid "Delete"
 msgstr "ลบ"
 
-#: src/template.vala:206
+#: src/template.vala:240
 msgid "Retweet"
 msgstr "Retweet"
 
-#: src/template.vala:228
+#: src/template.vala:265
 msgid "you"
 msgstr "ท่าน"
 
-#: src/template.vala:230
+#: src/template.vala:267
 msgid "in reply to"
 msgstr "ตอบกลับถึง"
 
-#: src/template.vala:355
+#: src/template.vala:300
+msgid "Add to favorite"
+msgstr ""
+
+#: src/template.vala:301
+msgid "Remove from favorite"
+msgstr ""
+
+#: src/template.vala:408
 msgid "a few seconds ago"
 msgstr "สองสามวินาทีก่อน"
 
-#: src/template.vala:357
+#: src/template.vala:410
 msgid "1 minute ago"
 msgstr "หนึ่งนาทีก่อน"
 
-#: src/template.vala:359
+#: src/template.vala:412
 #, c-format
 msgid "%i minutes ago"
 msgstr "%i นาทีก่อน"
 
-#: src/template.vala:361
+#: src/template.vala:414
 msgid "about 1 hour ago"
 msgstr "หนึ่งชั่วโมงก่อน"
 
-#: src/template.vala:363
+#: src/template.vala:416
 #, c-format
 msgid "about %i hours ago"
 msgstr "%i ชั่วโมงก่อน"
 
-#: src/timeline_direct_list.vala:151
+#: src/timeline_direct_list.vala:153
 msgid "Your direct message has been deleted successfully"
 msgstr "ข้อความส่วนตัวของคุณลบสำเร็จแล้ว"
 
-#: src/timeline_list.vala:177
+#: src/timeline_list.vala:193
 msgid "Your status has been deleted successfully"
 msgstr "สถานะของคุณลบสำเร็จแล้ว"
 
-#: src/timeline_list_abstract.vala:173
+#: src/timeline_list_abstract.vala:204
+#, fuzzy
+msgid "Canceled"
+msgstr "แคช"
+
+#: src/timeline_list_abstract.vala:210
 msgid "Empty"
 msgstr "ว่าง"
 
-#: src/timeline_list_abstract.vala:205
+#: src/timeline_list_abstract.vala:243
 msgid "Connecting..."
 msgstr "กำลังเชื่อมต่อ..."
 
-#: src/timeline_list_abstract.vala:267
+#: src/timeline_list_abstract.vala:322
 msgid "Sure you want to delete this status?"
 msgstr "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบสถานะนี้?"
 
-#: src/tray_icon.vala:44
+#: src/timeline_list_abstract.vala:398
+msgid "Message was added to favorites"
+msgstr ""
+
+#: src/timeline_list_abstract.vala:402
+msgid "Message was removed from favorites"
+msgstr ""
+
+#: src/tray_icon.vala:48
 #, c-format
 msgid "%s - a twitter client"
 msgstr "%s - โปรแกรม twitter"
 
+#: src/user_info_list.vala:48
+msgid "Followers:"
+msgstr "ผู้ติดตาม:"
+
+#: src/user_info_list.vala:49
+msgid "Friends:"
+msgstr "เพื่อน"
+
+#: src/user_info_list.vala:50
+msgid "Statuses:"
+msgstr "สถานะ"
+
+#: src/user_info_list.vala:69
+msgid "Web:"
+msgstr "เว็บ:"
+
+#: src/user_info_list.vala:90
+msgid "follow"
+msgstr "ติดตาม"
+
+#: src/user_info_list.vala:183
+msgid "This user does not exist"
+msgstr "ผู้ใช้นี้ไม่มีตัวตน"
+
+#: src/user_info_list.vala:300
+msgid "Now you follow this user"
+msgstr "คุณได้ติดตามผู้ใช้นี้"
+
+#: src/user_info_list.vala:302
+msgid "User was unfollowed"
+msgstr "ผู้ใช้ยกเลิกการติดตาม"
+
+#~ msgid "Friends:  <b>%s</b>"
+#~ msgstr "ตอบกลับถึง <b>%s</b>:"
+
+#~ msgid "Statuses:  <b>%s</b>"
+#~ msgstr "ตอบกลับถึง <b>%s</b>:"
+
+#~ msgid "Twitter"
+#~ msgstr "Twitter"
+
 #~ msgid "Remember password"
 #~ msgstr "จำรหัสผ่าน"