New fix
[debian/pino.git] / waf
1 #!/usr/bin/env python
2 # encoding: utf-8
3 # Thomas Nagy, 2005-2009
4
5 """
6 Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7 modification, are permitted provided that the following conditions
8 are met:
9
10 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12
13 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16
17 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18    derived from this software without specific prior written permission.
19
20 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR
21 IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
22 WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
23 DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
24 INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
25 (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
26 SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27 HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
28 STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
29 IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
30 POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
31 """
32
33 import os, sys
34 if sys.hexversion<0x203000f: raise ImportError("Waf requires Python >= 2.3")
35
36 if 'PSYCOWAF' in os.environ:
37         try:import psyco;psyco.full()
38         except:pass
39
40 VERSION="1.5.9"
41 REVISION="d1e0349fc8937631a656fb8ea7e99063"
42 INSTALL=''
43 C1='#%'
44 C2='#$'
45 cwd = os.getcwd()
46 join = os.path.join
47
48 WAF='waf'
49 def b(x):
50         return x
51
52 if sys.hexversion>0x300000f:
53         WAF='waf3'
54         def b(x):
55                 return x.encode()
56
57 def err(m):
58         print(('\033[91mError: %s\033[0m' % m))
59         sys.exit(1)
60
61 def unpack_wafdir(dir):
62         f = open(sys.argv[0],'rb')
63         c = "corrupted waf (%d)"
64         while 1:
65                 line = f.readline()
66                 if not line: err("run waf-light from a folder containing wafadmin")
67                 if line == b('#==>\n'):
68                         txt = f.readline()
69                         if not txt: err(c % 1)
70                         if f.readline()!=b('#<==\n'): err(c % 2)
71                         break
72         if not txt: err(c % 3)
73         txt = txt[1:-1].replace(b(C1), b('\n')).replace(b(C2), b('\r'))
74
75         import shutil, tarfile
76         try: shutil.rmtree(dir)
77         except OSError: pass
78         try: os.makedirs(join(dir, 'wafadmin', 'Tools'))
79         except OSError: err("Cannot unpack waf lib into %s\nMove waf into a writeable directory" % dir)
80
81         os.chdir(dir)
82         tmp = 't.tbz2'
83         t = open(tmp,'wb')
84         t.write(txt)
85         t.close()
86
87         try:
88                 t = tarfile.open(tmp)
89                 for x in t: t.extract(x)
90                 t.close()
91         except:
92                 os.chdir(cwd)
93                 try: shutil.rmtree(dir)
94                 except OSError: pass
95                 err("Waf cannot be unpacked, check that bzip2 support is present")
96
97         os.chmod(join('wafadmin','Tools'), 493)
98
99         os.unlink(tmp)
100
101         if sys.hexversion>0x300000f:
102                 sys.path = [join(dir, 'wafadmin')] + sys.path
103                 import py3kfixes
104                 py3kfixes.fixdir(dir)
105
106         os.chdir(cwd)
107
108 def test(dir):
109         try: os.stat(join(dir, 'wafadmin')); return os.path.abspath(dir)
110         except OSError: pass
111
112 def find_lib():
113         name = sys.argv[0]
114         base = os.path.dirname(os.path.abspath(name))
115
116         #devs use $WAFDIR
117         w=test(os.environ.get('WAFDIR', ''))
118         if w: return w
119
120         #waf-light
121         if name.endswith('waf-light'):
122                 w = test(base)
123                 if w: return w
124                 err("waf-light requires wafadmin -> export WAFDIR=/folder")
125
126         dir = "/lib/%s-%s-%s/" % (WAF, VERSION, REVISION)
127         for i in [INSTALL,'/usr','/usr/local','/opt']:
128                 w = test(i+dir)
129                 if w: return w
130
131         #waf-local
132         s = '.%s-%s-%s'
133         if sys.platform == 'win32': s = s[1:]
134         dir = join(base, s % (WAF, VERSION, REVISION))
135         w = test(dir)
136         if w: return w
137
138         #unpack
139         unpack_wafdir(dir)
140         return dir
141
142 wafdir = find_lib()
143 w = join(wafdir, 'wafadmin')
144 t = join(w, 'Tools')
145 sys.path = [w, t] + sys.path
146
147 import Scripting
148 Scripting.prepare(t, cwd, VERSION, wafdir)
149 sys.exit(0)
150
151 #==>

153 #<==