debian/changelog: switch back to standard wording for initial upload.
[debian/pino.git] / debian / watch
1 version=3
2 http://code.google.com/p/pino-twitter/downloads/list http://pino-twitter.googlecode.com/files/pino-(.*)\.tar\.bz2